پست کدهای من

				
					


    <title>Weather Forecast</title>


    <h1><span id="Weather_Forecast">Weather Forecast</span></h1>
    
{% if weather_data %}

City: {{ weather_data.city }}, {{ weather_data.country }}

    {% for forecast in weather_data.forecast %}
  • {{ forecast.date }} {{ forecast.description }} {{ forecast.description }} - {{ forecast.temperature }}°C
  • {% endfor %}
{% endif %}